Geodézie pro katastr


Geodetické práce můžete objednat i přes náš poptávkový formulář.


Zpracujeme pro Vás

  • Zaměření stavby potřebné pro vklad do katastru nemovitostí
  • Vytyčení hranic pozemků, vč. kvalitní stabilizace lomových bodů a v souladu s katastrální vyhláškou 26/2007 Sb. (kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem)
  • Geometrický plán pro oddělení parcely
  • Geometrický plán pro zpřesnění hranic
  • Doplnění pozemku ze zjednodušené evidence katastru nemovitostí
  • Geometrický plán pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí
Geodetické zaměření je důležité např. pro kolaudaci, ale zejména pro zpracování geometrického plánu a následné zajištění vašeho vlastnického práva, tedy pro vklad do katastru nemovitostí.
 
Veškeré geodetické práce a činností související s katastrem nemovitostí se řídí těmito základními právními předpisy:
       - zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
- zákon č.  265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
- zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemov itostí ČR (katastrální zákon)
- vyhláška č. 190/1996 Sb. (v plném znění), kterou se provádí zákony č. 265/1992 Sb. a č. 344/1992 Sb.
- vyhláška č. 31/1995 Sb. (v platném znění), kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb.
- nařízení vlády č. 166/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu
- zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
- vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR
- nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu

Specifickou činností jsou práce pro pozemkové úpravy. Jednoduché a komplexní pozemkové úpravy (JPÚ resp. KPÚ) nelze však chápat pouze jako geodetické činnosti, které vedou k obnově katastrálního operátu. Primární jsou naopak projekční činnosti – analýza území, kvalitní zpracování plánu společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků včetně veškeré dokumentace. Tyto práce musí vést k:
  • vyjasnění vlastnických vztahů k půdě
  • efektivnímu hospodaření
  • ochraně zemědělského půdního fondu
  • udržitelnému rozvoji řešeného území
Základními předpisy pro pozemkové úpravy  jsou:
- zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
- vyhláška 545/2002Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav