Geometrický plán


Geometrický plán je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí v případech, kdy je nutno změnu vyznačit též v katastrální mapě. Geometrický plán se vyhotovuje například pro rozdělení pozemku, pro změnu hranice pozemku, pro vyznačení budovy nebo vodního díla, pro vyznačení pozemku dosud evidovaného zjednodušeným způsobem, pro vyznačení vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice, pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku do katastru nemovitostí.

Zpět na:
Geodezie pro katastr
Slovník geodetických pojmů