Vytyčení hranic pozemku


Vytyčením hranic pozemku se rozumí vyznačení hranic v terénu geodetickými metodami podle podkladů z katastru nemovitostí. Dokumentaci o vytyčení hranic pozemku tvoří vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic vytyčených lomových bodů a protokol. Vytyčení lze nahradit upřesněním hranice v terénu vlastníky s následným geodetickým zaměřením. Přitom nesmí být překročeny mezní odchylky stanovené katastrální vyhláškou.

Zpět na:
Geodezie pro katastr
Slovník geodetických pojmů