Pozemková úprava Dluhonice

Pro Státní pozemkový úřad pro Olomoucký kraj jsme se stali zpracovatelem pozemkové úpravy v k.ú. Dluhonice. Účelem plnění této veřejné zakázky - pozemkové úpravy na více jak 300ha řešeného území - je primárně vyjasnění vlastnických vztahů k půdě - dokončení scelovacího řízení a obnova katastrálního operátu vypracováním nové digitální katastrální mapy. Geodetické a projekční práce budou realizovány z geodetického střediska Prostějov.

Zpracovatel je povinen se při zpracování toho díla řídit řadou zákonů, vyhlášek a návodů, zejména:
  • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
  • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
  • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
  • Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb.
  • Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j.  ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku

pozemkové úpravy v k.ú. Dluhonice

Zpět na výpis novinek